Ομάδα Παραγωγών Δημητριακών του Α.Σ. Ξάνθης «Η ΈΝΩΣΗ»

Καλωσορίσατε στο δικτυακό τόπο για την Ομάδα Παραγωγών Δημητριακών του Α.Σ. Ξάνθης «Η ΈΝΩΣΗ». Στο χώρο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της Ομάδας και του συνεταιρισμού, τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του καθώς και τις δραστηριότητες του.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ξάνθης, θέτοντας με σαφήνεια υψηλούς στόχους, δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών-παραγωγών του. Η υλοποίηση αυτού του στόχου επιτυγχάνεται με τον συντονισμό των προσπαθειών της Διοίκησης καθώς και όλων των εργαζομένων.

Η Ένωση, ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε αυτήν, καθώς και το περιβάλλον. Θέτει ως προτεραιότητα την αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του, πάντα φυσικά με γνώμονα το σεβασμό προς τον παραγωγό-μέλος. Για το σκοπό αυτό η Ομάδα Παραγωγών Δημητριακών του Α.Σ. Ξάνθης «Η ΈΝΩΣΗ» υιοθετεί την Κοινωνική Πολιτική της με βάση την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις Απαιτήσεις του Βασικού Κώδικα της Πρωτοβουλίας Ηθικού Εμπορίου.

Κοινωνική Πολιτική του ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Η ΕΝΩΣΗ SM-03

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Η ΕΝΩΣΗ SM-02

Πρωτοβουλία Ηθικού Εμπορίου SM-01 ΕΤΙ Κώδικας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Οργάνωσης / Ομάδας Παραγωγών μέσω του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. Το Μέτρο 9 στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, με σκοπό:

  •  την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,
  •  την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων,
  •  τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,
  •  τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και
  •  άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.